Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika. V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnov­ne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Slove­niji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno. Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja­nja znanja izda minister.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu so bili: prvi tuji jezik, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika in fizika.

Na OŠ Škofja Loka-Mesto bomo LETOS kot tretji predmet preverjali znanje iz DKE (domovinska in državljanska kultura in etika)Naknadnega roka ni.

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Dodatne informacije in naloge dobite na spletni stani http://www.ric.si/

Nacionalni preizkusi bodo potekali v naslednjih terminih:

  • v torek, 7. maja: NPZ iz SLOVENŠČINE (6. in 9. r),
  • v četrtek, 9. maja: NPZ iz MATEMATIKE (6. in 9. r),
  • v ponedeljek, 13. maja: NPZ iz tujega jezika – ANGLEŠČINA (6. r) in 3. predmet – (9. r).

VPOGLED ZA UČENCE

Učenci do svojega preizkusa dostopajo s svojo matično številko in šifro, ki so jo dobili prvi dan preverjanja. Na vpogledih učitelj predstavi, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotovi, ali je njegov preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. V primeru, da je katera od nalog sporno ovrednotena, učenci lahko uveljavljajo pravico do poizvedbe.

OBVEŠČANJE STARŠEV O DOSEŽKIH UČENCEV

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Dodatno analizo dosežka pripravi Državni izpitni center, v šoli, kjer je učenec opravljal NPZ, pa lahko dobi podrobnejše obrazložitve dosežka. Do dodatne analize dosežkov v elektronski obliki (v obliki pdf) bodo učitelji, učenci in starši lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si .

 

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)