Izbirni predmeti

Za šolsko leto 2017/2018 učitelji ponujajo učencem naslednje izbirne predmete:

7. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2017/2018
Francoščina I Tanja Potočnik  se izvaja
Nemščina I Urška Guzelj Štajer se izvaja
Španščina 1  Vita Bokal se izvaja
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić se ne izvaja
Likovno snovanje 1 Maja Reven se izvaja
Računalništvo 7. r – Urejanje besedil Helena Markuta se izvaja
Obdelava gradiv – les Matjaž Pinarič se izvaja
Sodobna priprava hrane Katarina Peternelj se izvaja
Šport za sprostitev Učitelji ŠPO se izvaja

 

8. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2017/2018
Francoščina II Tanja Potočnik  se izvaja
Nemščina II  Urška Guzelj Štajer se izvaja
Španščina 2 Vita Bokal se izvaja
Življenje človeka na Zemlji Anica Stele se ne izvaja
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić se ne izvaja
Likovno snovanje 2 Maja Reven se izvaja
Računalništvo 8. r – Multimedija Helena Markuta se izvaja
Organizmi v naravi in umetnem okolju Mojca Kalan se izvaja
Šport za zdravje Učitelji ŠPO se ne izvaja
Načini prehranjevanja Katarina Peternelj se izvaja
Robotika v tehniki – LEGO MINDSTORMS Matjaž Pintarič se izvaja

 

9. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2017/2018
Francoščina III Tanja Potočnik se izvaja
Nemščina III  Urška Guzelj Štajer se izvaja
Španščina 3 Vita Bokal se izvaja
Likovno snovanje 3 Maja Reven se izvaja
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić se ne izvaja
Retorika Jerneja Renko se izvaja
Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja Helena Markuta se izvaja
Poskusi v kemiji Marja Pahor se ne izvaja
Izbrani šport nogomet, odbojka, učitelji ŠPO se izvaja
Rastline in človek Mojca Kalan se izvaja
Ansambelska igra Mateja J. Arnšek se izvaja

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmet(e), ki ga (jih) učenec izbere, ga (jih) mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire.