Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Davor Tavčar, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Matjaž Pintarič, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so (vpisali jih bomo ob koncu septembra, ko bodo izvedeni vsi roditeljski sestanki):

 1. A Mihael Turščak
 4. A  Katja Lang  7. A Lidija Šubic
 1. B Ana Tomšič
 4. B  Barbara Kalan
 7. B Katarina Bergant Pipp
 1. C Metka Kržišnik
 4. C  Tina Rupnik
 7. C Ana Kavčič Pucihar
 1. D Saša Gorinjac
 4. D  Vanesa Pogačar Areh
 7. D Maja Bajt
 2. A Barbara Tavčar  5. A Boštjan Notar  8. A Petra Dolenc
 2. B Tina Erznožnik  5. B Igor Sep  8. B Mirnesa Biščević
 2. C Špela Markelj  5. C Jernej Švab  8. C Jan Novak
 2. D Klemen Možina  5. D Matevž Košir  8. D Andreja Sever
 2. E Petra Ambrožič
 
 3. A Ana Nastran  6. A Petra Miklavčič  9. A Niko Dolenc
 3. B Edin Subašič
 6. B Petra Goljat
 9. B Marjeta Pintar
 3. C Katja Nastran
 6. C Primož Krmelj
 9. C Kitka Koprivnikar
 3. D Vida Habjan
 6. D Tina Bogataj

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 289 obiskov, današnjih obiskov 2)