Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Stanislav Praprotnik, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Matjaž Pintarič, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so (vpisali jih bomo ob koncu septembra, ko bodo izvedeni vsi roditeljski sestanki):

 1. A Barbara Tavčar  4. A Boštjan Notar  7. A Peter Pokorn
 1. B Sara Peternel  4. B Igor Sep  7. B Mirnesa Biščević
 1. C Vida Demšar  4. C Jernej Švab  7. C Jan Novak
 1. D Janez Galzinja  4. D Matevž Košir  7. D Andreja Sever
 1. E Petra Ambrožič
 2. A Ana Nastran  5. A Petra Miklavčič  8. A Niko Dolenc
 2. B Edin Subašič  5. B Mateja Bernot Goričanec  8. B Marjeta Pintar
 2. C Katja Nastran  5. C Jure Kumer  8. C Kitka Koprivnikar
 2. D Neža Mali  5. D Katja Lang
 3. A Simona Prosen  6. A Lidija Šubic  9. A Petra Dolenc
 3. B Petra Oseli  6. B Katarina Bergant Pipp  9. B Ljupka Hočevar
 3. C Suzana Leben  6. C Ana Kavčič Pucihar  9. C Jasna Hartman Kejžar
 3. D Vanesa Pogačar Areh 6. D Maja Bajt

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.