Predstavitev šole

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. Šolanje poteka devet let. Razdeljeno je na triade.

Poslanstvo naše šole je, da učitelji in starši motiviramo učence, tako da slednjim znanje postane vrednota. Starši in učitelji gradimo most spoštovanja in zaupanja, po katerem stopajo učenci na poti k znanju in razvijanju osebnosti.

Šolo obiskuje 864 učenk in učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času, in sicer v dveh stavbah. Na Šolski ulici poteka pouk od 2. do 9. razreda (32 oddelkov, oddelki podaljšanega bivanja in pestra izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov). Na Novem svetu poteka pouk za 1. razred (4 oddelki in oddelki podaljšanega bivanja).

Na šoli imamo prenoviljene garderobe. Verjamem, da boste skrbno ravnali z njimi in tako omogočili tudi mlajšim učencem, da bodo lahko ponosni uporabniki nepoškodovanih omaric.

garderobe

Ena od naših želja  je, da bi učenci še bolj dosledno in pravilno ločevali odpadke, bili pozorni na varčno rabo elektrike, vode in papirnatih brisačk za roke. Imamo dva daljša odmora (za malico in rekreativni odmor) in izkazalo se je, da se je kultura hranjenja pri malici izboljšala, rekreativni odmor pa  učenci koristno izrabijo za druženje, učenje, pisanje nalog, športne aktivnosti. Želimo si, da bi lahko učenci in strokovni delavci kosilo uživali v miru in kulturno,  da bi učenci upoštevali prostor za odlaganje torb,  to je  pod okni v večnamenskem prostoru. Učenci, ki ne kósijo, pa počakajo na sošolce v modrem kotu v večnamenskem prostoru.

odpadki-locevanje

 

Upoštevajoč razvojne možnosti šole, smo si zastavili naslednje prednostne naloge: 

Spodbujanje bralne pismenosti 

  • Cilji: krepitev želje do branja, spodbujanje samostojnega branja, razvijanje jezika, besedišča, razvijanje sposobnosti za oblikovanje samostojnega zapisa (poustvarjalna besedila, avtorska besedila, pesmi), razvijanje funkcionalne pismenosti za nadaljnje življenje (obrazci, ankete, uradni dopisi …) 
  • Možna oblika evalvacije:  
  • vsak oddelek oz. aktiv evalvira zastavljene cilje glede na obliko izvedene dejavnosti 

Razvijati veščine sodelovalnega učenja in problemske naravnanosti pouka 

  • Cilj: večanje aktivnosti učencev, razvijanje sposobnosti za sodelovalno delo in komuniciranja, skupinsko in samostojno delo, razvijanje notranje motivacije in vzpostavljanje mentorskega odnosa učitelj – učenec,  
  • Možna oblika evalvacije:  
  • število izvedenih ur po predmetih, oddelkih in učiteljih z vključevanjem posamezne dejavnosti (npr. sodelovalna naloga, plakat, raziskovalna naloga, praktično delo, projektno delo…) z evalvacijo vsake izvedene dejavnosti 
  • hospitacije ravnateljice pri pouku: število izvedenih ur z vključevanjem posamezne dejavnosti  

Ničelna toleranca učiteljev in učencev do med vrstniškega nasilja 

  • Cilj: motiviranje učencev k zavedanju svojega ravnanja, razmišljanju o sebi, svojem ravnanju in morebitnih izboljšavah, krepitev zaupanja med učitelji in učenci, sprotna izmenjava informacij v korist pravočasne podpore učencu  
  • Možna oblika evalvacije:  
  • evalvacija s pomočjo vprašalnika, ki ga izpolnita učenec in učitelj in ki zajema naslednja področja: odnos do vrstnikov, upoštevanje pravil primernega vedenja v jedilnici, upoštevanje pravil pravilne komunikacije preko socialnih omrežij, upoštevanje pravil varnosti na spletu, upoštevanje šolskih in razrednih pravil, skrb za urejenost šolskih prostorov, neuporaba mobilnega telefona v šoli. 
(Skupno 2.936 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost