Predstavitev šole

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. Šolanje poteka devet let. Razdeljeno je na triade.

Poslanstvo naše šole je, da učitelji in starši motiviramo učence, tako da slednjim znanje postane vrednota. Starši in učitelji gradimo most spoštovanja in zaupanja, po katerem stopajo učenci na poti k znanju in razvijanju osebnosti.

Šolo obiskuje 864 učenk in učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času, in sicer v dveh stavbah. Na Šolski ulici poteka pouk od 2. do 9. razreda (32 oddelkov, oddelki podaljšanega bivanja in pestra izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov). Na Novem svetu poteka pouk za 1. razred (4 oddelki in oddelki podaljšanega bivanja).

Na šoli imamo prenoviljene garderobe. Verjamem, da boste skrbno ravnali z njimi in tako omogočili tudi mlajšim učencem, da bodo lahko ponosni uporabniki nepoškodovanih omaric.

garderobe

Ena od naših želja  je, da bi učenci še bolj dosledno in pravilno ločevali odpadke, bili pozorni na varčno rabo elektrike, vode in papirnatih brisačk za roke. Imamo dva daljša odmora (za malico in rekreativni odmor) in izkazalo se je, da se je kultura hranjenja pri malici izboljšala, rekreativni odmor pa  učenci koristno izrabijo za druženje, učenje, pisanje nalog, športne aktivnosti. Želimo si, da bi lahko učenci in strokovni delavci kosilo uživali v miru in kulturno,  da bi učenci upoštevali prostor za odlaganje torb,  to je  pod okni v večnamenskem prostoru. Učenci, ki ne kósijo, pa počakajo na sošolce v modrem kotu v večnamenskem prostoru.

odpadki-locevanje

Osnovni cilj šole je zagotoviti zdravo učno okolje, v katerem učenci pridobijo ustrezna znanja za življenje. Na osnovi tega smo si zadali tri ožje cilje:

Razvijanje bralne pismenosti
• Pri delu znajo uporabiti osnovne bralne učne strategije – tehnike (podčrovanje, izpis bistvenih podatkov, iskanje ključnih besed ipd.)
• Učitelji upoštevajo in uporabljajo glavne značilnosti dobrega učnega pogovora

Okrepiti ekološko naravnanost in spodbujati zdrav način življenja
• Več gibalnih aktivnosti pri pouku.
• Manj sladkih jedi in pijač v šoli.
• Zmanjšati količino ostankov pri šolski malici ali kosilu.
• Manjša poraba vode.
• Zmanjšati porabo papirnatih brisačk.
• Zmanjšati porabo plastične embalaže.
• Boljši rezultati pri zbiranju odpadnega materiala (papir, kartuše, zamaški … )

Izboljšanje medsebojnih odnosov
• Boljše sodelovanje med učenci.
• Izboljšati kulturo obnašanja pri učencih – znajo pozdraviti, se zahvaliti, opravičiti …

Prav tako bomo sledili še nekaterim drugim usmeritvam, ki smo jih izvajali že v preteklih šolskih letih. Pozornost bomo namenili delu z nadarjenimi učenci, načrtno bomo vodili razredne ure (s pomočjo tem, kot so medsebojni odnosi, učenje učenja, bralno učne strategije), nadaljevali s projekti Zdrava šola, Shema šolskega sadja, mediacijo in uporabljali sodobne didaktične metode, oblike dela ter učne pripomočke. Na nivoju šole bomo nadaljevali s projektom Sodelovanje s starši in razvijali učiteljeve kompetence za kakovostno sodelovanje. Vključili smo se v projekt Fit4Kid, ki povezuje tako dejavnosti s področja učenja, ekološke naravnanosti, zdravega načina življenja kot medsebojnih odnosov. Vključili smo se v projekta ZRSŠ  Bralna pismenost in razvoj slovenščine in Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. V šolskem letu 2016/2017 in 2017/2018 smo aktivni član mednarodnega projekta Erasmus+ ‘I’m collaborating with ICT for my school’ kjer s šolami s Portugalske, Italije in Turčije razvijamo moodle vpeljave poučevanj IKT v kurikulum osnovne šole.

Največ novosti bomo vnesli mi sami: učenci s svojim delom in pozitivnim, spoštljivim odnosom, zaposleni s svojo zavzetostjo za delo in s pozitivnim, spoštljivim odnosom, starši s pripravljenostjo na sodelovanje, s pomočjo svojim otrokom in šoli ter s pozitivnim, spoštljivim odnosom.

 

 

 

 

(Skupno 2.143 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost