Šolska skupnost 1.-5.-zapisnik 1. SESTANKA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

 

ZAPISNIK  1. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 5. razreda v šolskem letu 2013/2014

Datum: 30. 9. 2013, 6. šolska ura

Kraj:OŠ Škofja Loka – Mesto, predavalnica

Prisotni: ga. Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica ŠS od 1. – 5. razreda

ga. Doris Kužel, ravnateljica

po dva predstavnika učencev iz vsakega oddelka od 1. do 5. razreda, z izjemo

predstavnikov 3.a (opravičili so se zaradi plavanja) in 3.b

DNEVNI RED:

1-      Pozdrav in predstavitev ravnateljice, mentorice

2-     Predstavitev pomena ŠS za učence

3-     Predstavitev Letnega delovnega načrta ŠS za šolsko leto 2013/2014

4-     Predstavitev predstavnikov učencev za ŠS

5-     Izbira teme 2. srečanja

6-     Pobude in ideje učencev

K1, K2

Ga.  ravnateljica, Doris Kužel,  je vse prisotne lepo pozdravila in predstavila osnovne cilje, ki smo si jih v letošnjem letu zastavili na šoli. Učence je spodbudila k pravilnemu ločevanju odpadkov, racionalni rabi papirnatih brisač (pri LUM naj učenci raje uporabijo za brisanje pribora stare krpe, ki jih prinesejo od doma) in varčevanju z vodo. Učence je tudi spodbudila h kulturnemu uživanju hrane, katere naj bi učenci pri malici in kosilu pojedli čim več, saj je veliko gre v odpad. Poudarila je tudi pomen rednega pisanja domačih nalog in sodelovanja pri pouku.

Ga. ravnateljica je učencem predstavila mentorico ŠS od 1. – 5. razreda, go. Tatjano Jereb Miklavčič, ki je prav tako pozdravila vse prisotne, še posebej prvošolce, ki so bili na sestanku prvič. Nato je predstavila pomen ŠS za učence. Povedala je, da šolska skupnost zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

K3, K4 – Mentorica je učence seznanila, da je informacijam ŠS od 1. – 5. razreda namenjen pano v pritličju, na hodniku poleg kabineta za 2. in 3. razred. Povedala je, da ŠS od 1. – 5. razreda veliko sodeluje z Društvom prijateljev mladine Škofja Loka in v nadaljevanju predstavila Letni delovni načrt po naslednjih točkah:

NAČRT DELOVANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI ZA šol. l. 2013/2014

 

SEPTEMBER 2013

  1. SESTANEK vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, pobude in želje sodelujočih učencev).
  2. Učencem predstavimo kotiček ŠS- pano na hodniku, kjer bodo predstavljene sprotne informacije in predstavitev dela  in življenja na naši šoli.

 

 NOVEMBER 2013–  bomo pripravili  2. srečanje z učenci predstavniki ŠS , go. ravnateljico in svetovalno službo. Ideje za temo tega srečanja določimo na osnovi LDN šole in na pobudo učencev. Določili jo bomo na 1.  sestanku ŠS.

 

DECEMBER 2013 – V SODELOVANJU Z DPM:  bomo po zgledu prejšnjih let organizirali ustvarjalne delavnice v večnamenskem prostoru OŠ Škofja Loka – Mesto. Pripravljena bo predstava , ki bo na Mestnem trgu,  po njej pa bo otroke obiskal tudi Božiček s spremstvom.

V Kinu Sora bomo pripravili brezplačno kinopredstavo za otroke, po njej bo čajanka in glasbeno animacijska predstava, nato pa sledi še obisk dedka Mraza s kočijo in spremstvom živalic. Sledilo bo branje voščil učencev vseh štirih loških osnovnih šol.

JANUAR 2014: PRIPRAVA ŠOLSKEGA PARLAMENTA na temo RAZMERE V DRUŽBI. Priprava na sodelovanje na natečaju Evropa v šoli.

FEBRUAR 2014

1. Valentinov ples za učence razredne stopnje (ples bo voden s strani učiteljice Nine Taler in nekaterih drugih učiteljev ).

2. V sodelovanju z DPM bomo na šoli sodelovali pri pripravi pustne prireditve na Mestnem trgu. Oblikovali bomo plakate, ki bodo  vabili na prireditev.

MAREC 2014-  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBČINSKEGA PARLAMENTA.

APRIL 2014– Predavanje ge. Majde Lasič Lončarič za učence 5. razredov na temo Ljubezen in spolnost. V okviru projekta Odraščam bo predavanje plačalo DPM Škofja Loka.

MAJ IN JUNIJ 2014

1. Z DPM bomo pripravili program za počitniške dejavnosti Dobimo se ob pol desetih. Izbrali bomo učence, ki naj bi letovali na morju (akcija Pomežik soncu).

2. Sodelovanje v dobrodelni akciji Slovenske Karitas Podari zvezek.

SKOZI VSE ŠOLSKO LETO BOMO ZBIRALI plastične zamaške in na pobudo društva Ekologi brez meja tudi star tekstil.

Po predstavitvi se je odprla razprava, na kateri so zelo konstruktivno sodelovali prisotni učenci. Le ti so z dvigom rok potrdili predstavljen Letni delovni načrt. Povzemam sklepe vezane nanj:

SKLEP 1: Učenci so potrdili  predstavljeni Letni delovni načrt ŠS.

SKLEP 2: Učenci se strinjajo, da na šoli nadaljujemo zbiralno akcijo zbiranja plastičnih zamaškov. Poleg tega se strinjajo, da bi na pobudo društva Ekologi brez meja zbirali star tekstil in ob koncu leta izvedli dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin (v sodelovanju s škofjeloško Karitas).

K4

Izvoljeni predstavniki Šolske skupnosti od 1. – 5. razreda so:

 

1.a Ana Lang, Jan Pokorn

1.b Samira Mazreku, Katja Habicht Zupan

1.c Kaja Goljat, Eva Ažbe

1.d Gašper Bončina, Jošt Kalan

2.a Matej Kafol, Lucija Petrovčič, Hana

Kolendo

2.b Lana in Martin Pucihar

2.c Lucija Ponikvar, Lan Kavčič

2.d Ana Bokal, Lucija Erznožnik

3.a Peter Bošnjak, Tim Korošec

3.b Matic Žakelj in Martin Oblak

3.c Anže Keržan, Maja Trivunčević

3.d Ivan Novak, Mana Novak Čepin

4.a  Gaber Salem, Kaja Vidmar

4.b Aljaž Bokal, Ana Tušek

4.c  Vid Zorko, Angela Jovanova

5.a Nik Cof, Matija Kožuh

5.b Tinkara Škraba, Maj Hočevar

5.c Rino Rahmanović, Tara Drobnjak

 

K5 Učenci so za temo novembrskega srečanja predlagali naslednje teme:

Ekologija, Skrb za zdravje, Prosti čas in krožki, Drugačnost in Vrstniška pomoč. Z javnim glasovanjem so izglasovali temo Skrb za zdravje.

SKLEP 3: Na drugem srečanju ŠS v mesecu novembru se bomo pogovarjali na temo Skrb za zdravje.

K6 – Predstavnika 5.c oddelka sta nanizala kar nekaj predlogov in pobud za spremembe na šoli:

–         želja, da bi na šolskem igrišču zasadili drevesa in grmičke ter postavili klopice,

–         želja, da bi na gole in koše na igrišču namestili nove mreže,

–         v jedilnici bi radi imeli enake sokove kot lani, le da bi uvedli bolj stroga pravila za učence, ki ne hodijo na kosilo pa kljub temu sokove pijejo,

–         pri pleskanju telovadnice so pripravljeni sodelovati tudi učenci,

–         želijo si popravila tal v obeh telovadnicah,

–         želja, da bi spremenili melodijo zvonca, ki naj bo krajša, lahko tudi glasnejša.

Zapisala

Tatjana Jereb Miklavčič

ZAPISNIK  3. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA UČENCE OD 1.DO 5. razreda v šolskem letu 2013/2014

Datum: 26. 2. 2014, 6. šolska ura

Kraj: OŠ Škofja Loka – Mesto, predavalnica

Prisotni:ga. Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica ŠS od 1. -5. razreda

po dva predstavnika iz vsakega oddelka od 1. – 5. razreda

DNEVNI RED:

1-     Šolski otroški parlament na temo Razmere v družbi

K1

Mentorica vse prisotne lepo pozdravi in predstavi pomen otroškega parlamenta za razvijanje in navajanje učencev na demokracijo. Predstavi temo Razmere v družbi .

V nadaljevanju z učenci razvije konstruktivno debato, v kateri učenci predstavijo svoje poglede in doživljanje trenutnih razmer v naši družbi.

Prvošolci kot težave v razredu, na šoli in doma opažajo nagajanje, izzivanje, pretepanje, tožarjenje, kričanje in glasno govorjenje, tekanje po učilnici, nekateri učenci drugim ne dovolijo, da bi se pridružili igri, ne znajo sami reševati drobnih težav, so premalo strpni drug do drugega, hitro užaljeni. V svetu in družbi na sploh pa jih skrbijo vojne, nesreče, lakota, protesti, onesnaženje, segrevanje ozračja, vremenske ujme, kot je bil zadnji žled, težave v politiki, mučenje živali.  Menijo, da je za reševanje najprej naštetih težav potrebna medsebojna pomoč, trud preusmeriti pozornost v dobro, pozitivno. Učijo se spoznavati drugačnost, spoznavajo čustva, se pogovarjajo ob pravljicah, iščejo močna področja pri motečih učencih. Skupaj so zapisali ukrepe, tako da otroci, ki kršijo pravila, vedo, kaj jih čaka. Vsak učenec ima mapo, kamor shranjujejo izdelke, iz katerih je razviden njegov napredek. Trudili se bodo, da se bodo lepo obnašali do sorojencev in se z njimi ne bodo prepirali. Težave bodo poizkusili reševati tudi sami in ne bodo vedno klicali na pomoč staršev in učiteljev. Za odpravo težav, ki jih opažajo v širši družbi pa prispevajo z zbiranjem papirja, zamaškov, baterij, razvrščajo odpadke, hodijo peš, so več v naravi, se učijo, kaj je dobro in kaj je prav, jedo zdravo hrano, pomagajo slepim, ko je vroče, se zaščitijo pred soncem, imajo svoj vrt.

Drugošolci so o problemih v družbi razpravljali s pomočjo metode problemskega drevesa in drevesa rešitev. Izdelali so knjižice svojih dreves, v katera so zapisovali vzroke težav v družbi, posledice le teh in predlagane rešitve. Težave, ki jih vidijo v ožji družbi  so:

–      starši nimajo časa zame,

–      premalo smo zunaj,

–      medsebojno nagajanje,

–      preveč domače naloge in prekratki odmori,

–      zaljubljenost, ki je ne upamo izraziti ljubljeni osebi.

V širši družbi pa jih skrbi,

–      ker ljudje preveč nakupujejo,

–      ker je na svetu preveč smeti,

–      ker bogati ne dajejo revnim,

–      ker ljudje mučijo ali zavržejo živali,

–      uživanje mamil, kajenje,

–      vojne,

–      grdo govorjenje.

Predlagajo, da bi otroci sami povabili starše na sprehod v naravo, da bi manj gledali televizijo in reklame, pazili na pravilno ločevanje odpadkov, kupovali izdelke z manj embalaže, prevzeli odgovornost za živali, … Pravijo, da bodo s spremembami začeli pri sebi.

Tretješolci kot največje težave v ožji in širši skupnosti opažajo izzivanje med vrstniki, klepetanje med poukom, zafrkavanje, žaljenje, sovraštvo, kričanje med odmori, nezanimanje za pouk, človeško lenobo, kajenje, nezdravo hrano, onesnaževanje okolja, nezdrave izdelke, grdo ravnanje z živalmi. Zato v razredu opažajo slabše vzdušje, vedo, da se ne naučijo dovolj, imajo slabše ocene ali so njihovi izdelki slabše izdelani. Tudi oni ugotavljajo, da je za dosego sprememb potrebno pričeti pri sebi, zato so sklenili naslednje:

–      upošteval bom pravila,

–      spoštoval druge,

–      ne bom se tepel,

–      pomagal bom drugim,

–      poslušal bom pri pouku,

–      prijazen bom,…

Predlagajo tudi naj učiteljice moteče učence presedejo, pokličejo njihove starše, jim določijo medvrstniško pomoč, jih zaposlijo z dodatnimi nalogami. O vsem naštetem so narisali stripe oz. težave obdelali po že omenjeni metodi dreves.

Četrtošolci so na razrednih urah ugotovili, da je bila predstava Mali princ, ki so si jo ogledali v povezavi s temo letošnjega parlamenta, zanje zelo poučna in nazorna.

Ugotavljajo, da so največje težave današnjih ljudi tiste, ki jih je opazil tudi Mali princ:

–      egoizem, ker ljudje mislijo samo nase,

–      pričakovanje uspeha brez vloženega truda,

–      pretirano ukvarjanje z zunanjostjo,

–      pretiravanje z delom na račun zanemarjanja bližnjih, tudi lastnih otrok,

–      pretirana uporaba računalnika, namesto osebnega druženja in igranja,

–      ljudje se med seboj premalo poslušamo.

Četrtošolci so omenjene probleme obdelovali ob skupinskem delu, pri čemer so nastali poučni plakati.

Petošolci so s svojimi plakati opozorili na probleme, s katerimi se v družbi bodisi srečujejo sami ali pa jih opažajo pri ljudeh na sploh:

–      spori, izzivanje, grožnje, ustrahovanje, pretepi,

–      vojne,

–      nezaupanje,

–      kraje,

–      odvisnosti,

–      nadlegovanje preko spleta,

–      revščina,

–      onesnaževanje okolja,

–      težave v družini, kot so nasilje nad otroki, nadiranje otrok, kaznovanje za slabe ocene.

Zanimajo jih vrste drog, alkoholizem, spori, zakaj starejši izzivajo mlajše, zakaj ljudje onesnažujejo naravo, zakaj se ljudje ubijajo. Radi bi govorili o varnosti otrok, izvedeli, kako ravnati s spletom.

Razredno stopnjo bodo na občinskem parlamentu, ki bo v sredo, 19. 3.2014, zastopali Gaber Salem iz 4.a, Maj Hočevar iz 5.b, Nik Cof iz 5.a in Tara Drobnjak iz 5.c.

Zapisala

Tatjana Jereb Miklavčič

Škofja Loka, 10. 3 . 2014

 

(Skupno 157 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost